Financiele verplichtingen zieke werknemer

17 Juli 2014

KOSTEN VAN VERZUIM

  • Loondoorbetaling 100% resp. 70% tijdens eerste twee jaar ziekteverzuim
 
  • Wet Verbetering Poortwachter >> reïntegratieverplichtingen werkgever en werknemer >> sanctie 3e jaar loondoorbetaling
 
  • Beoordeling WIA >> WGA >35% uitkeringsverplichting zolang arbeidsongeschiktheid duurt.
 
  • Via premieverrekening terug betalen van uitkeringen, jaarlijks door UWV ingevorderd of bij verzekerd ERD uitgestelde verrekening na drie jaar door premieverhoging.
 
  • Al naar gelang loongerelateerde uitkering (LGU) en vervolguitkering (LAU) bestaat er over de periode van 10 jaar een verhaal van de uitkeringen WIA op werkgever.

 

  
EEN VOORBEELD BEREKENING BIJ VOORTDURENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID C.Q. UITSLUITING ARBEIDSMARKT
 
Dienstverband van 24 jaar.
Brutoloon:      € 1800 excl. 8% vakantietoeslag
Minimumloon: € 1500
Voor rekening werkgever:
1e arbeidsongeschiktheidsjaar 100% loon                  = € 23.328
2e “                                     70% “                     = € 16.330
Als het komt tot een arbeidsongeschiktheidsuitkering door UWV, dus bij arbeidsongeschiktheid van meer dan 35%:
3e jaar                                70% loon, verhaald UWV € 16.330
4e jaar                                70%         idem            € 16.330
5e t/m 10 e jaar   VVU 6x      70% minimumloon           € 81.648
Totaal te betalen voor zieke en inactieve werknemer:    €  153.966
(loon en verhaal uitkering gedurende 10 jaar)

© 2012 - 2019 Acces Arbeidsdeskundigen